Bilgi Bankası
/
Loadcell nedir?
/
Genel Terimler

 

 Load cell Yük Hücresi

 Yerçekimi ivmesi altında üzerine herhangi bir kütle konulduğunda bu  kütlenin etkisini bir elektrik sinyali olarak çıktılayan ve kütle üzerinden  alındığında eski konum ve değerine gelen kuvvet dönüştürücülerine load  cell adı verilir.

 

 Basma yönünde yükleme

 Load cell’e basma yönünde yük uygulamaktır.

     co

 Çekme yönünde yükleme

 Load cell’e çekme yönünde yük uygulamaktır.

     te

 Doğruluk sınıfı

 Aynı doğruluk şartlarına tabi olan load cell’lerin sınıfı

    A  B

    C  D

 Nem sembolü

 Bir load cell’in hangi nem şartları altında test edildiğini ifade eden sembol.

    NH

    SH

    CH

 Load cell ailesi

 Tip değerlendirme veya model onayı için load cell aileleri oluşturulur.  Şöyle ki;

 -Load cell gövde malzemesine göre (çelik, paslanmaz çelik, alüminyum  gibi)

 -Kullanılan ölçme tekniğine göre (Metal üzerine strain gage uygulaması  gibi)

 -Aynı yapıda imal edilenler (Şekil, sızdırmazlık, montaj şekli, imalat  metodu gibi)

 -Aynı özelliklere sahip olanlar (çıkış sinyali, giriş direnci, besleme gerilimi,  kablo detayları gibi)

 -Yukarıdaki örneklerle sınırlandırılmadan bir ya da daha fazla load cell  grubu load cell ailelerini oluştururlar.

 

 Load cell grubu

 Load cell grupları aynı aile içerisindeki özdeş metrolojik özelliklere sahip  load cell’lerden oluşur. (örneğin sınıfı, n max, çalışma sıcaklık aralığı v.s.)

 

 Load cell ölçme aralığı

 Bu aralıkta yapılan ölçümlerin hatası, ölçüm sonucunu “izin verilen en  büyük hatadan (İVH)” daha fazla etkilememelidir.

 

 Load cell çıkışı

 Bir Load cell’in ölçülen kütle miktarını dönüştürdüğü ölçülebilir başka bir  nicelik.

 

 Load cell doğrulama sabiti (bölüntü)

 Doğruluk sınıflandırma testindeki bir load cell’in ölçüm sonuçları  değerlendirilirken kullanılan kütle miktarının değeri.

       v

 Maksimum Kapasite

 Bir load cell’e yüklendiğinde İVH’den büyük hataya sebep olmayan en  büyük kütle miktarı.

   Emax

 Load cell doğrulama sabiti sayısı

 Yapılan ölçme sonuçlarındaki hatalar İVH’den büyük olmayacak şekilde  Load cell ölçme aralığının bölünebildiği en büyük sayı değeridir.

   nmax

 Minimum yük

 Bir load cell’e yüklendiğinde İVH’den büyük hataya sebep olmayan en  küçük kütle miktarı.

   Emin

 Minimum yük dönüş değeri

 Yük uygulanmadan önce ve yük uygulandıktan sonra load cell’in  minimum yükteki çıkış işaretinde meydana gelen değişim miktarı.

     DR

 

 

 Minimum doğrulama sabiti (bölüntü)

 Load cell ölçme aralığının bölünebildiği Load cell doğrulama sabitinin  (kütle) en küçük değeri.

    vmin

 Doğrulama sabiti sayısı

 Load cell ölçme aralığının doğrulama sabitine oranıdır.

      n

 Bağıl DR veya Z değeri

 Maksimum kapasite Emax’ın minimum yük dönüş değeri DR’nin iki katına  oranıdır. Bu oran çok bölüntülü tartı aletlerini tanımlarken kullanılır.

     Z

 Bağıl vmin veya Y değeri

 Maksimum kapasite Emax’ın minimum doğrulama sabitine oranıdır. Bu  oran load cell kapasitesinden bağımsız olarak load cell’in çözünürlüğünü  tanımlamada kullanılır.

    Y

 Güvenli yükleme sınırı (Elim)

 Load cell’e uygulandığında performansında kalıcı bir kaymaya  (değişmeye) sebep olmayan maksimum yük miktarı.

    Elim

 Sürünme etkisi

 Bütün çevresel şartlar ve değişkenler sabit tutulmak kaydıyla load cell  üzerine uygulanan sabit yüke karşı load cell çıkışının zamanla  değişimidir.

 

 Histeresis Hatası

 Minimum test yükünden maksimum test yüküne kadar tedricen artan ve  azalan yükleme test sonuçlarında aynı yüke denk düşen load cell çıkış  sinyalindeki değişim histeresis hatasıdır.

 

 Load cell Hatası

 Load cell ölçüm sonuçları ile ölçülen büyüklüğün (uygulanan kuvvetin  kütle olarak ifadesi) gerçek değeri arasındaki farktır.

 

 İzin verilen en büyük hata (İVH)

 Bir load cell için OIML R60’a göre izin verilen en büyük hata değeridir.

 

 Doğrusallıktan sapma hatası

 Tedricen artan yüklerdeki load cell çıkış sinyalinin gerçek yük değerine  göre sapma miktarıdır.

 

 Tekrarlanabilirlik

 Test esnasında bütün çevresel şartlar ve değişkenler sabit tutulmak  kaydıyla Load cell’e birçok kez aynı yöntemle uygulanan eş yüklere karşı  verdiği başarılı ölçüm sonuçlarıdır.

 

 Tekrarlanabilirlik Hatası

 Test esnasında bütün çevresel şartlar ve değişkenler sabit tutulmak  kaydıyla Load cell’e birçok kez aynı yöntemle uygulanan eş yüklere karşı  load cell çıkış sinyalindeki en büyük fark miktarıdır.

 

 Hassasiyet

 Load cell üzerine uygulanan yükteki değişim miktarına karşı load cell  çıkış sinyalindeki değişim miktarının oranıdır.

 

 Sıcaklığın sıfıra etkisi

 Load cell üzerinde minimum yük varken çıkış işaretinin ortamın sıcaklık  değişimine karşı gösterdiği değişim miktarıdır.

 

 Sıcaklığın hassasiyete etkisi

 Load cell hassasiyetinin ortam sıcaklığına bağlı olarak değişimidir.

 

  • İlgili Görseller
  • İlgili Videolar
  • İlgili PDF
Powered by Entranet